audit intern

Auditorii statutari sau firmele de audit intern răspund pentru orice daună provocată clienților săi cu voie sau din neglijență, pentru care au obligativitatea de a încheia o asigurare obligatorie de acoperire a riscurilor profesionale. Exercitarea activității de audit intern fără a deține calitatea de auditor statutar constituie infracțiune și se pedepsește conform legii penale.

Sistemul național de supraveghere publică a activității de audit intern statutar este reprezentat de ansamblul entităților cu atribuții de reglementare în domeniul contabilității și al auditului intern statutar, reprezentanți ai organismelor profesionale, reprezentantul ministerului justiției, a patronatelor și a mediului academic, și ansamblul relațiilor și procedurilor ce se stabilesc între acestea în vederea realizării supravegherii în interes public.

Toți auditorii statutari și toate firmele de audit intern fac obiectul supravegherii publice. Sistemul are responsabilitatea finală privind:

  • aprobarea și înregistrarea auditorilor statutari și a firmelor de audit intern
  • adoptarea standardelor referitoare la etica profesională
  • formarea profesională continuă
  • asigurarea calității și efectuarea de revizuiri pentru asigurarea calității
  • asigurarea sistemelor de investigații și disciplină

Sancțiunile aplicate trebuie să fie eficiente, proporționale, descurajante și prezentate în mod adecvat publicului.

             Încălcarea prevederilor Ordonanței privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale consolidate de către auditorii statutari și firmele de audit atrage răspunderea administrativă, disciplinară, civilă sau penală, după caz. Constituie contravenție următoarele:

a) faptele asociaților, administratorilor sau angajaților care nu au calitatea de auditor intern în exercitarea independentă a profesiei de auditor intern astfel încât să prejudicieze independența auditorilor interni care desfășoară această activitate în numele firmei de audit intern.

b) utilizarea calității de auditor intern sau a celei de firmă de audit intern în alte condiții decât cele prevăzute în OUG 90/2008.

c) exercitarea activității de audit intern fără viza anuală sau de către persoane neînregistrate în registrul public

Măsurile aplicate pentru încălcarea prevederilor legale:

  • Cele prevăzute la litera a) de mai sus, cu amendă de la 10.000 de lei la 20.000 de lei
  • Cele prevăzute la litera b) de mai sus, cu amendă de la 50.000 de lei la 100.000 de lei și nulitatea raportului de audit întocmit
  • Cele prevăzute la litera c) cu amendă de la 10.000 de lei la 20.000 de lei

Sancțiunile contravenționale vor fi aplicate de persoane împuternicite de Cameră și Organismul de Supraveghere Publică. Sancțiunile contravenționale care vor fi aplicate de Camera Auditorilor și firmelor de audit intern, după caz, sunt: mustrare, avertisment scris, suspendarea dreptului de exercitare a activității pe o perioadă cuprinsă între 3 luni și 1 an, retragerea autorizării însoțită de pierderea calității de auditor intern sau statutar.www.TPA-horwath.ro

Legislația în vigoare legată de exercitarea meseriei de auditor intern dar și a misiunilor de audit intern nu lasă loc de interpretări. Fiecare auditor intern răspunde în mod direct de modul în care își exercită misiunea și este responsabil în cazul în care aduce anumite prejudicii clienților ce au legătură cu morala și imaginea firmei respective.

De asemenea, respectarea legislației în vigoare asigură corectitudinea auditorului intern în interpretarea rezultatelor financiare obținute de entitatea economică într-un an de activitate. Pe de altă parte respectarea meseriei de auditor intern face parte din etica profesională.

Reclame